Uslovi korišćenja


Opšti uslovi korišćenja

ATEC Web Hosting je ogranak agencije ATEC Technologies koja se bavi pružanjem usluga iznajmljivanja prostora za postavljanje Web sadržaja i pružanja usluga korišćenja ATEC Web Hosting resursa, servisa i infrastrukture na Internetu (u daljem tekstu web hosting), kao i registracijom Internet domena.
Korisnikom se smatra domaće ili strano fizičko ili pravno lice koje koristi ATEC Web Hosting usluge (u daljem tekstu: Korisnik).

ATEC Web Hosting od svojih korisnika zahteva izvesnu pravnu i etičku odgovornost prilikom korišćenja web hosting usluga.

U slučaju kršenja pravila i ovih uslova korišćenja od od strane Korisnika, ATEC Web Hosting zadržava pravo blokiranja ili brisanja korisničkog naloga.


Član 1.

Garancije kvaliteta i ograničenja garancije

ATEC Web Hosting za svoje pružene web hosting usluge svim svojim korisnicima garantuje 99.8% vremena dostupnosti. U dostupnost ne spadaju: planirani radovi na održavanju i nadogradnji infrastukture (serveri, ostali mrežni uređaji i računarska mreža), neplanirani "hakerski napadi", delima ili propustima Korisnika ili trećih lica kojima je odobren pristup od strane Korisnika, otkaz aplikacije Korisnika usled nadogradnje (promene) servera ili servisa, kao i dejstva više sile. U slučaju neispunjenja 99.8% vremena dostupnosti, ATEC Web Hosting se obavezuje da nadoknadi vreme i produži trajanje usluge Korisniku, za vreme koliko web hosting usluga nije bila dostupna.

ATEC Web Hosting ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom nefunkcionalnosti u radu dela ili celokupne hosting infrastrukture zbog tehničkih razloga, više sile, ili nepravlnosti u radu hardvera i softvera. ATEC Web Hosting ne može biti odgovoran za eventualna zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče.
ATEC Web Hosting ne odgovara za eventualnu štetu Korisnika nastalu iz prekida rada hosting usluga zbog više sile (kradja servera, finansijski problemi, i druge mogućnosti vezane za prekid samog servisa)
Ni pod kojim uslovima, šteta za koju odgovara ATEC Web Hosting ne može biti veća od iznosa koji je Korisnik uplatio za uslugu.
ATEC Web Hosting redovno pravi rezerve kopije (backup) svih Korisnikovih podataka, ali ne garantuje da ne može doći do oštećenja ili gubitka podataka Korisnika. Preporuka je da Korisnik redovno pravi rezerve kopije podataka u zavisnosti od važnosti i frekventnosti (promene) podataka, da napravljenje rezerve kopije čuva na svom računaru ili drugom serveru, ili da ih na bilo koji drugi način arhivira (eksterni hard disk, USB disk, DVD disk I sl.).
Usluga vraćanje podataka iz backup-a po zahtevu može biti izvršena samo ukoliko postoje tehničke mogućnosti za istu i pod uslovima koji su navedeni u Hosting paketu.


Član 2.

Plaćanje ugovorenih usluga

ATEC Web Hosting svoje usluge naplaćuje prema važećem cenovniku postavljenim na web sajtu www.atecwebhosting.net.

ATEC Web Hosting je dužan da poručenu uslugu aktivira u roku od 24 časa od prijema uplate od strane Korisnika, osim ako za pojedinačnu uslugu nije drugačije naznačeno ili u slučaju da treće lice u čijem vlasništvu je infrastruktura preko koje se realizuje usluga, nije u mogućnosti da odgovori zahtevima poručene usluge u navedenom roku.
Predračuni i računi se dostavljaju Korisniku putem elektronske pošte, Korisnik ih takođe može preuzeti preko svog korisničkog portala koji se nalazi na ATEC Web Hosting web sajtu. Dostava računa regularnom poštom vrši se na poseban pisani zahtev Korisnika.
ATEC Web Hosting zadržava pravo da jednostrano izmeni cenovnik, kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Korisnika, a obavezuje se da novi cenovnik bez odlaganja objavi na svom web sajtu. Izmene Cenovnika se ne odnose se na usluge koje je Korisnik već obezbedio svojim prethodnim uplatama.

Pre isticanja usluge ili registracije domena, Korisnik će biti unapred obavešten na prijavljenu email adresu. Korisnik je u obavezi da za obnovu usluge ili registraciju domena avansno izvrši uplatu za naredni period na tekući račun "ATEC Technologies", najkasnije 5 (pet) dana pre isteka iste. Ukoliko Korisniku istekne zakup servisa,ATEC Web Hosting ima pravo da suspenduje ispunjenje svojih obaveza sa javno istaknutim obaveštenjem i izvrši blokadu korisničkog naloga po ovim Opštim uslovima, sve dok od Korisnika ne primi novu uplatu za poručene usluge. ATEC Web Hosting ne garantuje za eventualni gubitak Internet domena ili podataka Korisnika nastalih zbog kašnjenja u plaćanju od strane istog. Preporučujemo da u našoj bazi znanja obavezno pročitate "Procedura nakon isteka domena".


Član 3.

Reklamacije Korisnika usluga

Korisnik ima pravo da traži povraćaj novca za plaćenu web hosting uslugu, ako u prvih 30 dana korišćena nije zadovoljan istom.ATEC Web Hosting se obavezuje da će uplaćeni novac vratiti Korisniku u celosti.
ATEC Web Hosting neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i nisu podnete blagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.
Slučajevi u kojima reklamacija nije moguća

  • Ukoliko je Korisnik poručio uslugu registracije Internet domena, ili ukoliko je Korisnik pogrešno popunio naziv Internet domena, a ATEC Web Hosting je već izvršio registraciju zahtevanog Internet Domena.
  • Ukoliko je ATEC Web Hosting registrovao Internet domen, a naknadno se utvrdi da je pri poručivanju Korisnik dao pogrešne ili lažne podatke, ili nije u propisanom roku priložio potrebnu dodatnu dokumentaciju i zbog toga ovlašćeno telo za Internet domen poništi registraciju.
  • Reklamacija i povraćaj novca Korisniku nije moguće izvršiti u slučaju da je Korisnik prekršio pravila ovih uslova korišćenja, napravio krivično delo, ili na bilo koji način načino štetu ATEC Web Hosting-u ili bilo kom trećem licu.


Član 4.

Zakonske regulative i nedozvoljeni sadržaji

ATEC Web Hosting usluge, Korisnik može koristiti samo u zakonom dozvoljene i propisane svrhe, u suprotnom Korisnik može biti upozoren ili u krajnjem slučaju nalog Korisnika može biti blokiran ili obrisan. Zabranjeno je propagiranje i postavljanje nelegalnog, nepristojnog, piratskog, pornografskog materijala na ATEC Web Hosting servere, kao i linkovanje ka bilo kakvom nelegalnom sadržaju na Internetu. Strogo je zabranjeno postavljanje sadržaja koji širi mržnju na verskoj, rasnoj, nacionalnoj ili bilo kakovoj drugoj osnovi.


Član 5.

Zloupotreba i neovlašćeno korišćenje tuđih naloga

Strogo je zabranjeno naovlašćeno korišćenje ili pokušaj korišćenja tuđih internet naloga i pruženih servisa bez znanja i odobrenja vlasnika. Za bilo kakvu zloupotrebu hosting usluga i ostalih servisa, zloupotrebu registrovanog domena, ili bilo kakve nedozvoljene aktivnosti na našim serverima i infrastrukturi, ATEC Web Hosting može preduzeti ogovarajuće mere kao što su: upozorenje Korisnika, privremeno ili trajno blokiranje korisničkog naloga, podnošenje prijave nadležnom organu.


Član 6.

Zloupotreba ili prevelika upotreba sistemskih resursa

ATEC Web Hosting se konstantno zalaže da svim svojim korisnicima pruži što kvalitetniju i cenovno povoljniju web hosting uslugu po svim važećim svetskim standardima. Da bi ta usluga uvek bila na visokom nivou, potrebno je da i Korisnik racionalno i u skladu sa pravilnikom koristi zakupljene resurse.
Pretpostavlja se da je Korisnik unapred upoznat sa tehničkim karakteristikama web hosting usluga, sa svim svojim programskim skriptama, sadržajem i podacima koje postavlja na ATEC Web Hosting servere. Za sve nedoumice oko tehničkih detalja ili karakteristika zakupljenih web hosting usluga, Korisnik se uvek može konsultovati sa ATEC Web Hosting-om.

Korisnik je dužan da vodi računa pri korišćenju zakupljenih resursa na serveru, kao i da preventivno vrši sve potrebne radnje da bi sprečio ili otklonio sve aktivnosti na svom nalogu koje mogu dovesti do zagušenja servera, infrastrukture ili problema u radu ostalih servisa. Zabranjeno je postavljanje aplikacija i skripti koje zahtevaju veliku potrošnju serverskih ili mrežnih resursa i time prevazilaze mogućnosti "shared" (deljenog) hostinga.

Usled neracionalnog trošenja resursa,ATEC Web Hostingzadržava pravo da Korisniku obustavi pružanje web hosting usluga, a obavezuje se da izvrši povraćaj dela novca, proračunatog za period u kome Korisnik nije koristio ili ne može iskorisiti plaćenu uslugu.
Za svu prouzrokovanu štetu nastalu usled nedozvoljenih aktivnosti na korisničkom nalogu, Korisnik je obavezan da nadoknadi ATEC Web Hosting-u i/ili trećim licima kojima je šteta naneta.

ATEC Web Hosting ima pravo da podatke o Korisniku i njegovim nedozvoljenim aktivnostima da na uvid nadležnim državnim organima.


Član 7.

Slanje nezatraženih elektronskih poruka na veliki broj email adresa (spam)

Zakon o oglašavanju, član 9, stav 3: "Zabranjeno je oglašavanje slanjem oglasnih poruka putem pozivnih sredstava sa i bez ljudskog posredovanja, putem telefaks uređaja ili elektronskih poruka, bez saglasnosti primaoca oglasne poruke.", obuhvata i slanje nezatražene elektronske pošte na veliki broj email adresa bez saglasnosti primaoca (spam).
Slanje nezatražene elektronske pošte sa ATEC Web Hosting servera je strogo zabranjeno i sigurno će dovesti do momentalnog blokiranja, brisanja korisničkog naloga i eventualne prijave nadležnom organu.


Član 8.

Bezbednost korisničkih podataka i naloga

Bezbedonosne pretnje koje mogu nastati na korisničkom nalogu mogu biti sledeće:

  • Neovlašćen pristup podacima Korisnika
  • Gubitak ili uništenje podataka Korisnika
  • Zlonamerne izmene podataka ili programskog koda
  • Problemi u radu aplikacija
  • Problemi u radu servera
ATEC Web Hosting se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na svim hosting nalozima. Bezbednost svih ATEC Web Hosting servera osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.
ATEC Web Hosting je svim svojim korisnicima omogućio niz funkcionalnosti za zaštitu pristupa podacima i pojedinim delovima hosting naloga, kao što je opcija "Password Protected Directories" u okviru kontrol panela, IP Deny Manager administracije, kao i pojedinačnih .htaccess fajlova.


Član 9.

Obaveze pri registraciji Internet domena

ATEC Web Hosting se obavezuje da se pri registraciji Internet domena ponaša u skladu sa pravilnikom izdatim od nadležnih regulacionih tela za registraciju Internet domena (ICANN, RNIDS…)
Korisnik je obavezan da se ponaša prema pravilima za registraciju Internet domena, za sve nejasnoće potrebno je da se obrati ATEC Web Hosting-u za dodatno tumačenje određenih pravilnika.
Opšti uslovi registracije .RS Internet domena
Opšti uslovi registracije gTLD domena


Član 10.

Komunikacija i obaveštavanje Korisnika

Komunikacija ili obaveštavanje po svim pitanjima bitnim za pružene usluge ili sprovođenje ovih Opštih uslova vršiće se isključivo u pisanoj formi, pod kojom se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili isticanje obaveštenja na ovom Web sajtu. Na ovaj način vrši se evidencija i arhiviranje svih pitanja i zahteva Korisnika, kao i odgovora, postupaka ili obaveštenja od strane ATEC Web Hosting-a.
Obaveza Korisnika je da obezbedi nesmetani prijem e-pošte poslate od strane ATEC Web Hosting-a, da poseduje aktivnu email adresu, da povremeno proverava svoj spam folder, da se ne bi desilo da ne dobije odgovor na postavljeno pitanje, obaveštenje o isteku pretplate za web hosting uslugu ili za registraciju domena, ili da ne dobije zatražene podatke za svoj korisnički nalog i servise koje koristi. Za promenu svojh kontakt podataka, a naročito email adrese, Korisnik je dužan da u najkraćem roku obavesti ATEC Web Hosting ili da samostalno izvrši promenu podataka na svom korisničkom nalogu u okviru svog korisničkog portala.
ATEC Web Hosting nije odgovoran ako Korisnik ne izvrši uplatu u roku jer nije primio blagovremeno predračun ili račun, zbog toga što:

  • Korisnik nije pristupao ili nije imao pristup Internetu u određenom periodu.
  • Korisnik nije blagovremeno ažurirao ili nije dao tačne kontakt podatke.
ATEC Web Hosting zadržava pravo da po svojoj proceni, telefonskim putem, ili putem SMS poruke, obavesti Korisnika o bitnim promenama na korisničkom nalogu, ili ukaže na isticanje web hosting usluge ili isticanje zakupa Internet domena.


Član 11.

Završne odredbe i važenje ugovora

ATEC Web Hosting zadržava pravo da u sumnivim okolnostima i bez objašnjenja odbije pružanje svojih usluga.
ATEC Web Hosting zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe ovih Opštih uslova, i obavezuje se da izmenjene uslove bez odlaganja objavi na svom web sajtu.
Sve sporove u smislu ovih Opštih uslova ugovarači će rešavati sporazumno, a u slučajevima kada to nije moguće, biće nadležan sud u Kruševcu.Powered by WHMCompleteSolution